Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia wyłącznie dla osób przebywających w kwarantannie z powodu COVID-19
Infolinia

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku

 

 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

 

 • w przypadku cudzoziemca
  • przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – kartę pobytu;
  • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytoriu Rzeczpospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej który uprawnia do wykonywania pracy;
 • w przypadku dziecka będącego pod opieką naprzemienną obojga rodziców
  odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 • w przypadku przysposobienia dziecka
  odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 • w przypadku opieki prawnej
  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE KOPII (ORYGINAŁY DO WGLĄDU).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap