Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia wyłącznie dla osób przebywających w kwarantannie z powodu COVID-19
Infolinia

Instytucjonalna piecza zastępcza

Na terenie Miasta Rzeszowa działają placówki opiekuńczo-wychowawcze:

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza – łącząca zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej, przeznaczona dla 14 wychowanków;
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz typu socjalizacyjnego, która jest przeznaczona dla 12 wychowanków;
 • Dom dla Dzieci „Mieszko” - łącząca zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej, przeznaczona dla 14 wychowanków;
 • Dom dla Dzieci „Dobrawa” typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 14 wychowanków;
 • Dom dla Dzieci „Bolesław” typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 14 wychowanków.

 

Placówki „Mieszko”, „Dobrawa”, „Bolesław” są jednostkami organizacyjnymi Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, które zapewnia obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną .

Całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze zaspokajają potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne dzieci i młodzieży, a także zapewniają przysługujące świadczenia zdrowotne i dostęp do kształcenia. Placówki zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

Okres pobytu małoletnich w częściach interwencyjnych placówek nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego.

Placówki znajdujące się na terenie Miasta Rzeszowa przyjmują małoletnich
na podstawie orzeczeń sądu. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia małoletnich bez postanowienia sądu: w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej
oraz gdy umieszczenie dziecka odbywa się w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do placówek przyjmowane są dzieci:

powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności
w przystosowaniu się do życia w rodzinie;
poniżej 10 roku życia, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz
w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.
Główne przyczyny umieszczania dzieci w placówce to:

 • brak należytej opieki wynikający z niewydolności wychowawczej rodziców;
 • alkoholizm;
 • choroby psychiczne rodziców;
 • przemoc psychiczna, fizyczna, molestowanie seksualne;
 • porzucenie dziecka.

 

Wszystkie zadania placówki realizują we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, sądami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, poradniami psychologiczno –pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, ośrodkiem adopcyjnym, placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami i organizacjami.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz.1720).

 

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej

Zasady określające szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej określa Uchwała Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012r. (dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2012r. poz. 473).

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/473/akt.pdf

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Rzeszowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap